Privacy Statement

Zie hieronder onze privacy overeenkomst

Privacyovereenkomst
Bureau Personal Development hecht veel waarde aan de privacy van onze deelnemers. In deze privacyovereenkomst beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van deelnemers aan onze trainingen, opleidingen, workshops en masterclasses, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Definities
1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.2 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés.
1.3 Verwerkingsverantwoordelijke: Bureau Personal Development, die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


Doeleinden van verwerking
2.1 Bureau Personal Development verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Het inschrijven en registreren van deelnemers voor trainingen, opleidingen, workshops en masterclasses.
b) Het uitvoeren van de overeenkomst tussen Bureau Personal Development en de deelnemer.
c) Het verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen met betrekking tot onze diensten.

d) Het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en andere marketingcommunicatie.
e) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van deelnemersadministratie en het voldoen aan fiscale verplichtingen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
3.1 Bureau Personal Development verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de deelnemers:
a) Naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres.
b) Geboortedatum en geslacht.
c) Opleidingsniveau en beroepsgegevens.
d) Betalingsgegevens en factuurgegevens.
e) Overige gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals dieetwensen en beperkingen.


Bewaartermijnen
4.1 Bureau Personal Development bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.


Beveiliging
5.1 Bureau Personal Development neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van deelnemers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.


Delen van persoonsgegevens
6.1 Bureau Personal Development deelt persoonsgegevens van deelnemers alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
6.2 In gevallen waarin persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zorgt Bureau Personal Development ervoor dat deze derden voldoen aan de AVG en passende waarborgen bieden voor de bescherming van de persoonsgegevens.


Rechten van betrokkenen
7.1 De deelnemers hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:
a) Recht op inzage: deelnemers hebben het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Bureau Personal Development over hen verwerkt.
b) Recht op rectificatie: deelnemers hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
c) Recht op gegevenswissing: deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen indien er geen legitieme reden is voor verdere verwerking.
d) Recht op beperking van verwerking: deelnemers kunnen verzoeken om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken.
e) Recht op overdraagbaarheid: deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
f) Recht van bezwaar: deelnemers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang.
7.2 Deelnemers kunnen hun rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Bureau Personal Development. Bureau Personal Development zal binnen één maand na ontvangst van het verzoek reageren.


Wijzigingen in deze privacyovereenkomst
8.1 Bureau Personal Development behoudt zich het recht voor om deze privacyovereenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen via onze website en/of per e-mail aan de deelnemers worden gecommuniceerd.


Contact en klachten
9.1 Als u vragen heeft over deze privacyovereenkomst of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Bureau Personal Development via info@bpdtraining.nl of office@bpdtraining.nl.
9.2 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Personal Development, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in uw land. In Nederland kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.