Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bureau Personal Development training (hierna te noemen BPD) verzorgde cursussen en trainingen. Het meest recente cursus-, trainingsaanbod staat steeds vermeld op de website van BPD: www.bpdtraining.nl. Onder het begrip training anders dan een schriftelijke training wordt verstaan een workshop, een cursus, een seminar of een training waarbij lijfelijke aanwezigheid van een cursist wordt verwacht. Onder een cursist wordt verstaan elke (natuurlijke) persoon die aan een training deelneemt.

1. Aanmelding trainingen


De cursist kan zich op ieder gewenst moment aanmelden voor een of meer trainingen. BPD behoudt zich het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren. Aanmelding kan via de website (www.bpdtraining.nl) of door te mailen naar office@bpdtraining.nl. Met uw aanmelding verklaart u bekend en akkoord te zijn met de algemene cursusvoorwaarden. U ontvangt van BPD een bevestiging van uw inschrijving evenals een factuur. In sommige gevallen wordt u verzocht om inschrijfgeld te voldoen. Na ontvangst van uw bevestiging en/of het inschrijfgeld is uw deelname aan de training gegarandeerd onder voorbehoud van wijzigingen zoals beschreven in punt 4. Indien een cursist zich inschrijft voor een training en de training wordt betaald door een derde, bijvoorbeeld een werkgever, dan dient bij een trainingsprijs boven de EUR 1.500,– altijd een getekend inschrijfformulier te worden ingestuurd. Zowel de cursist als de betalingsverantwoordelijke ontvangen een schriftelijke bevestiging van deelname aan de training.

2. WijzigingenBPD behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een training deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data. Bij annulering door BPD wordt een tegoedbon verstrekt. BPD behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in trainingsinhoud, -data en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen. BPD is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade.


Het programma van een seminar en/of workshop staat beschreven in het meest recente voorlichtingsmateriaal en/of op de website van BPD. BPD behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. BPD zal de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. BPD behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten/sprekers te vervangen door andere gelijkwaardige docenten/sprekers.

3. Lesgelden en financiële voorwaardenHet lesgeld kan ineens of in geval van particuliere deelnemers in termijnen worden voldaan. De hoogte van het lesgeld staat vermeld op de website van BPD . Voor een betalingsregeling dient een deelnemer zelf contact met het kantoor van BPD op te nemen. Tenzij anders vermeld is of is overeengekomen is de betalingswijze voor deelname aan de training uitsluitend per bank- of giro-overschrijving. Het volledige lesgeld of de termijnbetaling dient steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alle door BPD ter inning van achterstallige lesgelden te maken kosten, waaronder begrepen 15% buitengerechtelijke incassokosten, juridische kosten en wettelijke rente per kalendermaand, komen volledig ten laste van de nalatige cursist. BPD is gerechtigd de toezending van eventueel verder lesmateriaal op te schorten totdat het achterstallige lesgeld alsnog geheel is voldaan.

4. Facturering en betaling


Door BPD gehanteerde trainingsprijzen zijn in Euro en exclusief BTW. BPD behoudt zich het recht voor de trainingsprijzen, voor zover wettelijk is verplicht c.q. toegestaan, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de inschrijver. Indien BPD de trainingsprijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn en mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven uiterlijk 2 weken na aankondiging van de prijsverhoging naar BPD is gestuurd. Facturen voor trainingen dienen te zijn voldaan vóór aanvang van de betreffende training, tenzij anders vooraf is overeengekomen. BPD kan toelating tot een training weigeren indien de verschuldigde kosten niet zijn voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen door het tekenen van een schuldverklaring.

5. Annulering door een cursist van een training anders dan een schriftelijke training


Annulering van deelname aan een training seminar en/of workshop door de deelnemer is alleen schriftelijk mogelijk. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de deelnemer aan BPD in geval van annulering tot vier weken voor aanvang van de training 25% van de trainingsprijs verschuldigd en in geval van annulering van 4 weken tot één week voor aanvang van de training 50% van de trainingsprijs verschuldigd. Zie voor een verder overzicht van de percentages voor de redelijke vergoedingen ook: NRTO artikel 5 Consumenten algemene voorwaarden. 

Een overeenkomst met betrekking tot de deelname aan een door BPD verzorgde training komt tot stand nadat het volledige inschrijfgeld door de deelnemer is voldaan. BPD is gerechtigd de deelnemer de toegang tot een seminar en/of workshop te ontzeggen, indien het inschrijfgeld niet volledig is voldaan. Ingeval een deelnemer niet in staat is zelf een seminar en/of workshop bij te wonen, kan deze BPD verzoeken een vervanger toe te laten. BPD zal hieraan haar toestemming niet dan om redelijke gronden onthouden. BPD is evenwel gerechtigd haar toestemming te onthouden, indien het inschrijfgeld niet geheel is voldaan.

6. Lesmateriaal


De cursist mag het lesmateriaal van de cursus (incl. geluidsdragers) behouden, indien en voor zover het volledige lesgeld is betaald. Alle rechten (van intellectuele eigendom) op het cursusmateriaal berusten te allen tijde bij BPD . Het lesmateriaal mag door de cursist nimmer anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Iedere andere vorm van openbaarmaking en/of verveelvoudiging, de verkoop of het afstaan hiervan aan derden daaronder begrepen, is nimmer toegestaan.

7. Schriftelijke trainingen
 Aanmelding


Deelname aan een schriftelijke training kan uitsluitend door een aanmeldingsformulier te downloaden via www.BPD training.nl of te mailen naar office@bpdtraining.nl.

8. Verzending schriftelijke trainingen en verzendkosten lesmateriaalDe verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal in geval van een schriftelijke training door BPD aan de cursist zijn voor rekening van de cursist. De kosten hiervan staan apart op de factuur vermeld. Alle postzendingen door de cursist aan BPD komen voor rekening van de cursist. Indien de postzending niet voldoende is gefrankeerd, kan deze door BPD worden geweigerd.

9. Reclames


In geval van klachten omdat het trainingsmateriaal in gehavende staat of onvolledig wordt ontvangen, dient u BPD training binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur hiervan in kennis te stellen.

10. Facturering en betaling van een schriftelijke training


Ten alle tijden ontvangt u separaat aan de verzending van het studiemateriaal wordt een factuur gestuurd begeleid door een kopie van het bestel- of aanmeldingsformulier. Behoudens de automatische incassering van uw bestelling dient u de factuur binnen 7 dagen na ontvangst ervan te betalen.

11. Incompany trainingen


Voor trainingen welke incompany voor een organisatie worden georganiseerd wordt altijd vooraf een schriftelijke offerte toegezonden aan de opdrachtgever. Indien er op de offerte door de opdrachtgever een akkoord wordt gegeven d.m.v. een emailbericht of een bericht per post, fax of telefoon, maakt BPD een schriftelijke bevestiging met daarin de gemaakte afspraken over datum, aantal deelnemers, te verzorgen materiaal e.d. Voor annulering van een incompanytraining gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder punt 6.

12. Overige puntenAanspraken op schadevergoeding
BPD kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van BPD is te allen tijde per geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist in het voorkomende geval betaalde lesgeld.

13. Wet bescherming persoonsgegevens


De door de cursist verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie van BPD . Deze administratie is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. BPD gebruikt deze gegevens uitsluitend voor een verantwoord klantenbeheer en om de cursist blijvend te informeren over trainingen of daaraan gerelateerde zaken. BPD zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins ter beschikking stellen, tenzij dit geschiedt met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de cursist.

14. Klachten


BPD stelt alles in het werk om fouten in het studiemateriaal en de toezending daarvan te voorkomen. Mocht de cursist klachten hebben, dan dienen deze binnen 14 dagen na constatering hiervan te worden gemeld aan BPD op straffe van verval van iedere aanspraak ter zake. BPD zal steeds trachten de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Voor de uitgebreide klachtenprocedure, kunt u hier meer informatie vinden.

15. Hiaten/onverbindendheid


Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden niet bindend zouden zijn of mochten worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet bindende bepaling.

16. Rechtskeuze en forumkeuze


Op de door BPD met de cursist gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door BPD en de cursist gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen. De inschrijver verklaart zich door aanmelding voor een training uitdrukkelijk met deze voorwaarden bekend en akkoord.