Algemene Voorwaarden van BPD Training

Algemene Voorwaarden – BPD training – 1 januari 2011

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, die BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT sluit met opdrachtgevers. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Wie een offerte van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT aanvaardt, aanvaardt daarmee de hogere rangorde van de algemene leveringsvoorwaarden van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

1.2 Definities

BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden aangeduid met ‘opdrachtnemer’. Onder opdrachtgever wordt in deze overeenkomst verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden.

De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten, website(s) bindt BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst bindt opdrachtnemer pas wanneer deze schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd is. Wijziging in de opdracht of de uitvoering van de opdracht die overeengekomen zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden bij opdrachtgever extra in rekening gesteld, indien deze veranderingen hogere kosten veroorzaken dan in de opdrachtovereenkomst vermeld. Dergelijke wijzigingen, die leiden tot meerwerk, zullen als aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

3.2 Inschrijving op een activiteit van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT. De door BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT aan de deelnemers verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De deelnemer wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij/zij binnen zeven dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT doorgeeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.

3.3 Effectieve deelname door een deelnemer aan een training of een workshop van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT betekent automatisch dat de deelnemer daarmee de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 4. Annulering training

4.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een training het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte diensten.

4.2. De opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten). Dit kan per door BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT bevestigde e-mail.

4.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. Uitzonderingen hierop zijn: ziekte van de deelnemer, overlijden van naaste, verlies van baan of ander aannemelijk te maken redenen die veroorzaakt worden door overmacht. De deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

4.4. BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT heeft het recht om de training te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de trainer niet vervangen kan worden, of wanneer te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT betaalde bedrag.

4.5. BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT heeft het recht om deelname van een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld als de deelnemer niet voldoet aan de gestelde vooropleiding en kennis of het gedrag van de deelnemer het lesgeven en leren van anderen te veel dreigt te verstoren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling naar rato van het door opdrachtgever aan BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT betaalde bedrag exclusief de door BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT gemaakte deelnemerskosten aan derden zoals daar zijn, congres en lunchkosten. Terugbetaling naar rato geschiedt alleen voor de actueel lopende training.

4.6. BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT heeft het recht om deelname van een deelnemer te beëindigen, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer een vertrouwensbreuk veroorzaakt door informatie uit de training door te spelen naar derden. Tevens heeft BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT het recht om deelname van een deelnemer te beëindigen in geval van een onoverkomelijke conflicterende situatie. Bijvoorbeeld wanneer de deelnemer aangeeft het vertrouwen in BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT of haar trainers op te zeggen. Ook dan heeft de deelnemer recht op terugbetaling naar rato van het door deelnemer aan BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT betaalde bedrag exclusief de door BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT gemaakte deelnemerskosten aan derden zoals daar zijn, congres en lunchkosten. Terugbetaling naar rato geschiedt alleen voor de actueel lopende training.

4.7. BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT draagt en erkent op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de kosten die een deelnemer maakt om aan een training of een workshop deel te nemen, zoals daar zijn: reiskosten, overnachtingskosten, het opnemen van vrije dagen, het investeren van vakantiedagen of het aangaan van een lening om een training te kunnen volgen. Voornoemde voorbeelden liggen geheel binnen de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat te kunnen garanderen.

5.2. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Voorts kan opdrachtnemer de personele bezetting van de opdracht wijzigen wanneer zij dit gewenst of noodzakelijk acht. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in kennis stellen van deze wijzigingen.

5.3. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle voor een goede opzet en uitvoering van de opdracht benodigde informatie. opdrachtgever stelt indien nodig medewerkers uit de eigen organisatie beschikbaar, evenals eventuele faciliteiten, om de opdracht volgens de specificaties van de opdrachtovereenkomst te laten uitvoeren.

Artikel 6. Betaling

6.1. BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT. Voor de opleidingen is altijd een gespreide betaling mogelijk.

6.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders op de website van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT wordt vermeld.

6.3. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

6.4. Wanneer betaling reeds heeft plaatsgevonden bij ontbinding van de overeenkomst zorgt BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT voor restitutie van de gedane betaling, te voldoen binnen een periode van 30 dagen.

Artikel 7. Geheimhouding

Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft opdrachtnemer recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens van opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich haar medewerkers een geheimhoudingsplicht op te leggen terzake van al hetgeen zij gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is toevertrouwd, dan wel al hetgeen dat als geheim/vertrouwelijk ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1. Opdrachtnemer heeft over de door haar vervaardigde modellen, instrumenten en teksten het volledig eigendom en auteursrecht en alle daaruit voortvloeiende rechten.

8.2. Overdracht van het auteursrecht kan plaatsvinden nadat opdrachtnemer en opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven alle ideeën, kennis, principes, methoden en modellen bij opdrachtnemer. Het staat opdrachtnemer vrij deze op welke wijze dan ook te gebruiken. Als opdrachtgever het eindproduct extern (aan derden) wil verkopen, is hij verplicht daar aan opdrachtnemer toestemming voor te vragen.

8.3 Wanneer opdrachtgever na eigendomsoverdracht wijzigingen aanbrengt in het eindproduct, heeft hij de plicht alle verwijzingen naar opdrachtnemer te verwijderen.

8.4. Het auteursrecht op de door BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, handouts, grondkaarten, cue cards, werkboeken en welke andere in de training gebruikte schriftelijke en of audio/visuele materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.5. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT berust uitsluitend bij BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT.

Artikel 9. Overmacht

Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd opdrachten uit te voeren is hij gerechtigd de opdracht op te schorten tot de desbetreffende overmacht is opgehouden te bestaan, dan wel de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, waaronder begrepen oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan werknemers, ongevallen, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, watersnood, brand, onrust en belemmeringen door overheidsmaatregelen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is naar redelijkheid en billijkheid uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht vertrouwd mag worden. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor meer dan het totaalbedrag van het honorarium excl. omzetbelasting dat opdrachtnemer heeft ontvangen.
Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk te zijn ingediend. Geen aansprakelijkheid wordt door de opdrachtnemer aanvaardt indien:

  • schade ontstaat als direct of indirect gevolg van door opdrachtgever (of derden die in opdracht van opdrachtgever handelen) verstrekte gegevens.
  • schade ontstaat als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van toeleveranciers van opdrachtnemer.
  • schade ontstaat doordat of nadat opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de resultaten van de werkzaamheden die de opdrachtnemer heeft verricht.
  • kosten of schaden ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hiervoor bedoelde rechten.

Artikel 11. Ontbinding

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf staakt of aan een derde overdraagt, dan wel op andere wijze liquideert, heeft opdrachtnemer het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel nakoming van de verplichtingen op te schorten. Wanneer de opdrachtnemer hiertoe overgaat, is zij niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden en houdt zij het recht betaling te eisen. De betaling betreft de reeds uitgevoerde of geleverde werkzaamheden die nog niet betaald zijn, vermeerderd met een vergoeding voor door de opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade(n).

Artikel 12. Kosten

De door de opdrachtnemer geoffreerde dan wel in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting en exclusief de kosten die volgens de overeenkomst tussen de partijen ten laste van de opdrachtgever komen.

Artikel 13. Betaling

De opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de verrichte diensten en geleverde materialen te betalen binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur. De betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. In geval van niet-tijdige betaling zal opdrachtgever zonder in gebreke te zijn gesteld, verplicht zijn voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het factuurbedrag een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rente. In geval van betalingsverzuim van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om op opdrachtgever alle invorderingskosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten begrepen, in rekening te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,- per factuur. Indien tijdige betaling achterwege blijft, heeft opdrachtnemer voorts het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, onverminderd het recht op volledige betaling en vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

Artikel 14. Reclames

Reclames terzake van de factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. Blijft reclame uit, dan wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 15. Archivering

Opdrachtnemer bewaart een back-up van alle aan opdrachtgever afgeleverde eindproducten tot minimaal 1 jaar na aflevering.

Artikel 16. Acquisitie

Na sluiting van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. Na afronding van de opdracht behoudt opdrachtnemer twee exemplaren van het eindproduct voor acquisitiedoeleinden. Opdrachtnemer mag daarnaast een beknopte beschrijving maken van de uitgevoerde opdracht, om te gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten, met inachtneming van de in artikel 5 genoemde geheimhouding.

Artikel 17. Klachtenprocedure BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V.

17.1 BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. doet er alles aan om u goed van dienst te zijn. Bijna altijd slagen we daar in, desondanks kan het gebeuren dat u als klant niet tevreden bent over BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V.. Laat het ons direct weten, dan stellen we alles in het werk om de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.
Als u het idee heeft dat uw probleem of klacht niet goed is begrepen of afgehandeld, kunt u terugvallen op deze formele klachtenprocedure. U heeft er recht op dat uw klacht goed wordt afgehandeld. En voor onszelf is uw klacht ook waardevol. Het helpt ons om eventuele knelpunten in onze organisatie, werkwijze of procedures snel aan te pakken en op te lossen.

De klachtenprocedure verloopt als volgt:
1. De klacht wordt schriftelijk of per e-mail ingediend.
U kunt uw brief sturen naar:
BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V., t.a.v. de directie, Topaas 8, 2719 VD, Zoetermeer.
of u kunt mailen naar: info@bpdtraining.nl
De klachtenbrief:

  • is voorzien van naam en adres van de persoon die de klacht indient (anonieme klachten worden niet behandeld);
  • is voorzien van een datum;
  • is ondertekend (in het geval van een brief);
  • bevat een omschrijving van de klacht.

2. Een klacht wordt behandeld door de directie van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. De keuze voor de klachtenbehandelaar wordt gemaakt door de directie. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, wordt de klacht door een onafhankelijke partij buiten BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. behandeld. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

2a. Eerste onafhankelijke partij: het klaagschrift moet in deze zijn gericht aan:
H2O – Mw. A.B. Thomassen-Gerritsen
Stuivezandseweg 47
4882 NG Zundert

2b. Een 2e mogelijkheid om de klacht op te lossen is via een onafhankelijke derde partij.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid van de klant, door de eerder genoemde instelling opgelost kan worden, kan er gebruik worden gemaakt van een vervolgtraject. De onafhankelijke derde partij is de NVNLP. Diegenen, die van mening zijn dat een NVNLP opleidingsinstituut of een door haar ingehuurde trainer niet voldoet aan de maatstaven die het instituut zelf naar de betrokkene heeft te kennen gegeven of in haar PR heeft gepubliceerd, kunnen bij het bestuur van de NVNLP een klacht indienen. De klachtenprocedure kan worden aangevraagd bij het Secretariaat.
De uitspraak van deze is bindend voor beide partijen, alleen via de rechter kan deze nog veranderd worden.

3. De ontvangst van een klacht wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd aan de klager.

4. De klachtenbehandelaar stuurt een afschrift van de binnengekomen klacht met eventuele bijlagen uiterlijk binnen vijf werkdagen aan de persoon op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.

5. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
a) het een gedraging betreft waarover al eerder een klacht is ingediend die in het kader van deze regeling is behandeld;
b) de gedraging waarover een klacht wordt ingediend langer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden;
c) een evidente mogelijkheid was om bij de betrokken medewerker(s) tegen de ongewenste gedraging bezwaar te maken, en de klager heeft dit in het geheel nagelaten;
d) tegen de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een gerechtelijke procedure is gestart, dan wel de gedraging betrokken is in een opsporingsverzoek op bevel van de officier van justitie.

6. Indien klager en/of de persoon op wiens gedrag de klacht betrekking heeft er prijs op stellen om te worden gehoord, vindt het horen plaats door de klachtenbehandelaar. Hij maakt van het horen een verslag.

7. Binnen 4 weken na ontvangst (met uitzondering van de schoolvakanties) geeft de klachtenbehandelaar een reactie in de vorm van een besluit over de klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht volgt een gesprek of een gemotiveerde schriftelijke reactie. Bij langere tijd voor klachtafhandeling zal klager worden ingelicht.

8. De klager wordt tenslotte door de behandelaar schriftelijk in kennis gesteld van:
a) het met redenen omklede besluit over de klacht en de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.
b) de bestaande mogelijkheid om over het besluit als hiervoor bedoeld een beroepschrift in te dienen bij een persoon of college, aangewezen om beroepskwesties te behandelen, volgens het Nederlandse recht, zie de algemene voorwaarden artikel 16.
c) De uitspraak van de beroepsinstantie is bindend.

9. Een afschrift van het met redenen omklede besluit en de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden, wordt eveneens toegestuurd aan de eerst betrokken medewerker(s).

10. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een periode van 5 jaar bewaard.

17.2. Klachtenregeling BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V.

Overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die een behoorlijke behandeling van klachten waarborgt, gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), heeft besloten de volgende klachtenregeling vast te stellen:

17.2.1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Klachtrecht
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. zich in de uitoefening van haar bevoegdheden jegens hem/haar of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V..
2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. wordt aangemerkt als een gedraging van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V..

Artikel 2 Behoorlijke behandeling
BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

Artikel 3 Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op de behandeling van schriftelijke klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de klager en die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 6, eerste lid, en onder a tot en met d, van deze regeling.

Artikel 4 Mondelinge/andere klachten
1. Bij de behandeling van mondeling of per e-mail ingediende klachten dan wel klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de klager, neemt BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. in ieder geval de vereiste zorgvuldigheid in acht.
2. BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. wijst de klager die een mondelinge klacht of een klacht per e-mail heeft ingediend, op de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

Artikel 5 Beroep
Tegen een beslissing van BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. inzake de behandeling van een klacht over een gedraging als bedoeld in artikel 1 kan geen beroep worden ingesteld.
17.2.2. De behandeling van klaagschriften

Artikel 6 Indienen van een klacht
1. Het klaagschrift wordt ondertekend verzonden en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
d. het klaagschrift moet zijn gericht aan:
AB Thomassen-Gerritsen
Stuivezandseweg 47
4882 NG Zundert

3. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

4. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor beide partijen bindend. Vraag de uitgebreide Klachtenregeling BUREAU PERSONAL DEVELOPMENT B.V. op via info@bpdtraining.nl.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.